UX Design Awards 2022 ➜ Jetzt registrieren!Teilnahmeinformationen

UX Design Awards 2022 ➜ Jetzt registrieren!Teilnahmeinformationen

Design

Little Voice Design: Dmytro Izotov, Vladimir Khokhlov, Anton Kosarchyn, Ilya Gavrilov, Natasha Sopieva

Jahr

2021

Kategorie

Product

Land

Vereinigtes Königreich