++ Nominees Announced ➜ 18 July ++ Be the Next Winner ➜ How to Enter

++ Nominees Announced ➜ 18 July ++ Be the Next Winner ➜ How to Enter

Designers

Little Voice Design: Dmytro Izotov, Vladimir Khokhlov, Anton Kosarchyn, Ilya Gavrilov, Natasha Sopieva

Year

2021

Category

Product

Country

United Kingdom