13 Dec 2023 ➜ Deep Dive: Award Winners | Diia App ++

13 Dec 2023 ➜ Deep Dive: Award Winners | Diia App ++

Design

Shih-Hsuan Chiu, Xiang-Yun Chen, Hui-Ying Hsu

Year

2021

Category

New Talent

Country

Taiwan

School

National Taipei University of Education

Teacher

Prof. Kai-Chu Li