13 Dec 2023 ➜ Deep Dive: Award Winners | Diia App ++

13 Dec 2023 ➜ Deep Dive: Award Winners | Diia App ++

Design

UX Platform Department: Yong Kim, Jiyeon Lee, Seonghyeon Lee, Seunghyun Youn, Hyunduck Ahn, Woohyun Song, Yongdeuk Lee, Bomin Kim, Sungman Shin, Byoungjin Nam, Gihyuk Kwon.

Year

2021

Category

Product

Country

Republic Korea